เงินกู้ประเภทต่างๆ
Posted: admin Date: 0000-00-00 00:00:00
IP: 119.42.118.11
 
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  1.1 ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  1.2 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท และต้องไม่เกินค่าหุ้นที่มี
  1.3 การผ่อนชำระ ไม่เกิน 30 งวด
   
2. เงินกู้สามัญทั่วไป
  2.1 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกิน 2,500,000 บาท และต้องมีค่าหุ้น
ร้อยละ 20 ของเงินกู้
  2.2 การผ่อนชำระ ไม่เกิน 275 งวด
  2.3 อายุการเป็นสมาชิกและวงเงินกู้
      กรณีเป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างประจำ
   
อายุการเป็นสมาชิก ชำระค่าหุ้นแล้ว จำนวนเงินที่ขอกู้ได้ การผ่อนชำระ
เกินกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี ถึง 4 ปี
เกินกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
  7  งวด  ถึง  12  งวด
13  งวด  ถึง  24  งวด
25  งวด  ถึง  48  งวด
49  งวด  ถึง  60  งวด
61 งวด
ไม่เกิน     600,000  บาท
ไม่เกิน     800,000  บาท
ไม่เกิน  1,200,000  บาท
ไม่เกิน  1,500,000  บาท
ไม่เกิน  2,500,000  บาท


ไม่เกิน  275  งวด
 
   

*** อนึ่ง  กรณีสมาชิกใช้สิทธิ์กู้เงินกองทุนเอื้ออาทรด้วย  เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญทั่วไปแล้ว  จะต้องมียอดเงินกู้รวมกันแล้วไม่เกิน  5,000,000  บาท

*** สมาชิกที่มีอายุ 50–60 ปี ให้คิดบำนาญเมื่อเกษียณ และไม่นำเงินวิทยฐานะมาคิดเงินได้รายเดือนในการคำนวณสิทธิ์การกู้

      กรณีเป็นครูเอกชน
   
อายุการเป็นสมาชิก จำนวนเงินที่ขอกู้ได้ การผ่อนชำระ
เกินกว่า   6 เดือน ถึง   3 ปี
เกินกว่า   3 ปี ถึง   5 ปี
เกินกว่า   5 ปี ถึง 10 ปี
เกินกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี
เกินกว่า 15 ปี 
ไม่เกิน    50,000  บาท
ไม่เกิน  100,000  บาท
ไม่เกิน  200,000  บาท
ไม่เกิน  400,000  บาท
ไม่เกิน  700,000  บาท
เมื่อ อายุ 60 หนี้ที่เหลือทุกประเภทรวมกัน
ต้องไม่เกินค่าหุ้น
      กรณีเป็นพนักงานราชการ
   
อายุการเป็นสมาชิก จำนวนเงินที่ขอกู้ได้ การผ่อนชำระ
เกินกว่า   6 เดือน ถึง   3 ปี
เกินกว่า   3 ปี ถึง 5 ปี
เกินกว่า   5 ปี ขึ้นไป
ไม่เกิน    50,000  บาท
ไม่เกิน  100,000  บาท
ไม่เกิน  200,000  บาท

ไม่เกิน 120 งวด
   
3. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
  3.1 ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  3.2 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
  3.3 การผ่อนชำระ ไม่เกิน 120 งวด
   
4. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาดูงานของสมาชิก
  4.1 ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  4.2 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
  4.3 การผ่อนชำระ ไม่เกิน 120 งวด
   
5. เงินกู้สามัญเพื่อการจัดซื้ออาวุธปืนแก่สมาชิก  (ชะลอการกู้)
  5.1 ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  5.3 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
  5.3 การผ่อนชำระ ไม่เกิน 60 งวด
   
6. เงินกู้สามัญเพื่อการให้สวัสดิการอื่น  (ชะลอการกู้)
  6.1 ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  6.2 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
  6.3 การผ่อนชำระ ไม่เกิน 60 งวด
   
7. เงินกู้พิเศษ
  7.1 ผู้กู้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินกู้พิเศษ
  7.2 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท
  7.3 การผ่อนชำระ ไม่เกิน 300 งวด
   
8 เงินกู้กองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
  8.1 เป็นสมาชิกตั้งแต่    1 ปี ถึง 3 ปี      กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
เป็นสมาชิกเกินกว่า 3 ปี ถึง 9 ปี      กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท
เป็นสมาชิกเกินกว่า 9 ปีขึ้นไป         กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท
กรณีเป็นลูกจ้าง กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญแล้วต้องไม่เกิน 1,500,000 บาท
กรณีเป็นเอกชน กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญแล้วต้องไม่เกิน 1,200,000 บาท
  8.2 การผ่อนชำระ  ชำระเงินต้น 100 บาท และดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
  8.3 ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่อนุมัติการกู้
  หมายเหตุ พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย งดให้กู้กองทุนสวัสดิการฯ (ตั้งแต่ 21 เมษายน 2558)
   
9 เงินกู้เอื้ออาทร
  9.1 ผู้กู้ต้องกู้เงินสามัญเต็มสิทธิ์ หรือกู้ไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท
  9.2 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท
  9.3 การผ่อนชำระ ไม่เกิน 300 งวด
  9.4 ต้องมีหุ้นเฉพาะวงเงินกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
  9.5 ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิร้อลยะ 20
   
10 เงินกู้ ช.พ.ค.  (ชะลอการกู้)
  10.1 ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ และ สมาชิก ช.พ.ค.  ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  10.2 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 800,000 บาท
  10.3 การผ่อนชำระ ส่งชำระงวดละ 530 บาท ต่อเงินกู้ทุกๆ 100,000 บาท
     
11 เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิก
  11.1 วงเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
  11.2 การผ่อนชำระ ไม่น้อยกว่า 60 งวด และไม่เกิน 120 งวด
  11.3 ต้องใช้อสังหาริมทรัพย์ตามราคาประเมินจำนองเป็นหลักประกันเต็มวงเงินที่ขอกู้ โดยไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน


     หมายเหตุ
     1.
การกู้ทุกประเภท (ยกเว้น เงินกู้เอื้ออาทร และเงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ) เมื่อหักเงินงวดชำระหนี้รายเดือนแล้ว ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือ 4,500 บาท
     2.การกู้เงินทุกประเภท (ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคง) เมื่อคำนวณสวัสดิการที่พึงได้รับจากสหกรณ์กับภาระหนี้สิน ณ วันยื่นคำขอกู้หากมีผลต่างติดลบเกิน 100,000 บาท ต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อตามจำนวนที่สหกรณ์กำหนด
     3.สมาชิกใหม่ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ ม.ค. 63 ให้ใช้เกณฑ์เงินคงเหลือร้อยละ 30
     4.สมาชิกที่ไม่สังกัด สพป.จบ.1 / สพป.จบ.2 / สพม.17 ที่ยื่นกู้ทุกประเภท ต้องแนบสลิปเงินเดือนและใบรับรองหนี้ของธนาคารออมสินประกอบด้วย หากเป็นสมาชิกที่สังกัดหน่วย มรภ.รำไพพรรณี ต้องขอใบรับรองหนี้จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำกัด เพิ่มด้วย

 

 

 
 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ