การศึกษาดูงาน ปี 2556
Posted: admin Date: 2013-05-17 13:32:12
IP: 119.42.119.74
 
 
 
 
 

        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2556 โดยศึกษาดูงาน
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
          สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด
          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
        และทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สัมผัสดินแดนล้านช้าง ลาวใต้ ชมความงามปราสาทหินวัดภู - น้ำตกคอนพะเพ็ง - หลี่ผี - น้ำตกตาดฟาน - น้ำตกผาส้วม
        มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน  199  คน
 
   
   
   
   
   
   

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ