ระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้
Posted: admin Date: 0000-00-00 00:00:00
IP: 119.42.120.235
 
ว่าด้วย การกู้ยืมเงินโดยออกตั๋ว  พ.ศ.2557
ว่าด้วย เงินกู้ช่วยเหลือสมาชิกเกษียณ ก่อนกำหนด 2550
ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน   ปีพ.ศ. 2550
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค.  พ.ศ. 2553
ว่าด้วย การให้กู้ยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการ ฯ  พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การให้เงินกู้เอื้ออาทร พ.ศ. 2557
ว่าด้วย โครงการสวัสดิการจัดซื้ออาวุธปืนแก่สมาชิก พ.ศ. 2554
ว่าด้วย โครงการเงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิก พ.ศ. 2557
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2557

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ